وب سایت مسلم رستمی - خانه


دکتر مسلم رستمی استادیار گروه برنامه ریزی شهری


نام و نام خانوادگی :  مسلم رستمی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  kiarash890@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  جغرافیا
رشته :  جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران