وب سایت فرانک موسوی - خانه


استادیار مدیریت آموزشی


نام و نام خانوادگی :  فرانک  موسوی
پست الکترونیک دانشگاهی :  frnkmosavi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  frnkmosavi@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  علوم تربیتی
رشته :  مدیریت آموزشی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران