وب سایت مرتضی امینی شرفی - خانهنام و نام خانوادگی :  مرتضی امینی شرفی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  amini_sharafi@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  مهندسی برق-قدرت
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران