نام و نام خانوادگی :  منا فرزادفر
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  mona.farzadfar@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  تربیت بدنی
رشته :  تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران