نام و نام خانوادگی :  میلاد مجتهدی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  m.mojtahedi@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی مواد
رشته :  مهندسی و علم مواد
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران