نام و نام خانوادگی :  محمد  جلیلوند
پست الکترونیک دانشگاهی :  jalilvandmohammad@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  تربیت بدنی
رشته :  تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران