نام و نام خانوادگی :  رضا میربیگی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  عمران
رشته :  مهندسی عمران
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :