نام و نام خانوادگی :  مهرداد قنبری
پست الکترونیک دانشگاهی :  ghanbari@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  mehrdadghanbary@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  حسابداری
رشته :  حسابداری
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران