وب سایت مهتاب شرافتی زنگنه - خانهنام و نام خانوادگی :  مهتاب شرافتی زنگنه
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  صنایع
رشته :  صنایع
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران