وب سایت آیدین ماه تابانی - خانهنام و نام خانوادگی :  آیدین ماه تابانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  صنایع غذایی
رشته :  مهندسی صنایع غذایی و میرو بیوتکنولوژی مواد غذایی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران