وب سایت محمود اخلاص زاده - خانهنام و نام خانوادگی :  محمود  اخلاص زاده
پست الکترونیک دانشگاهی :  mahmoode8@gmail.com
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  پرستاری
رشته :  پرستاری
دانشکده :  دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

آخرین مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران