وب سایت مازیار مهدی پور جلیلیان - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies (MIMT)
محل کنفرانس : Singapore
عنوان ارائه : Prediction of Weld Bead Dilution in GMAW Process using Fuzzy Logic
تاریخ : 2011/07/07
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies (MIMT)
محل کنفرانس : Singapore
عنوان ارائه : Optimization of GMAW Process using Imperialist Competitive Algorithm
تاریخ : 2011/07/07
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies (MIMT)
محل کنفرانس : Singapore
عنوان ارائه : Modeling of Weld Dilution in Gas Metal Arc Welding Process using Taguchi's Design of Experiments
تاریخ : 2011/07/07
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 3rd International Conference on Manufacturing Engineering ICME2011
محل کنفرانس : Tehran, Iran
عنوان ارائه : Optimization of Deposition Rate in Gas Metal Arc Welding Process using Genetic Algorithm
تاریخ : 2011/11/15
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 3rd International Conference on Heat Exchanger Application in Oil&Manufacturing Engineering
محل کنفرانس : Tehran, Iran
عنوان ارائه : Genetic Algorithm for Optimizing of Thermal Performance of an Air Cooler Equipped with Jagged Insert
تاریخ : 2011/05/06
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering
محل کنفرانس : Tabriz, Iran
عنوان ارائه : A Comparison between Fractional Factorial Design and Fuzzy Logic Method for Prediction of Dilution i
تاریخ : 2010/10/04
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس :  هفته پژوهش دانشگاه رازی 1389
محل کنفرانس : دانشگاه رازی
عنوان ارائه : کاربرد منطق فازی در پيش ­بيني گرده جوش در جوشکاری میگ فولاد ST37
تاریخ : 1389/09/26
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس :  هفته پژوهش دانشگاه رازی 1389
محل کنفرانس : دانشگاه رازی
عنوان ارائه : بهینه ­سازی نفوذ جوش در جوشکاری میگ فولاد ST37 با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تاریخ : 1389/09/26
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس :  هفته پژوهش دانشگاه رازی 1389
محل کنفرانس : دانشگاه رازی
عنوان ارائه : بررسی تجربی اثرسختی و سرعت دورانی برصافی سطح و پیش بینی آن بااستفاده از منطق فازی درفرآیند تراشکاری
تاریخ : 1389/09/26
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس :  هفته پژوهش دانشگاه رازی 1389
محل کنفرانس : دانشگاه رازی
عنوان ارائه : نقش مونوکسید کربن در پاسخ الکتریکی سنسور گازی پتانسیل سنج در یک مدل خاص
تاریخ : 1389/09/26
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس :  هفته پژوهش دانشگاه رازی 1390
محل کنفرانس : دانشگاه رازی
عنوان ارائه : مروری بر خواص و کاربردهای نقاط ، سیم ها و چاه های کوانتومی
تاریخ : 1390/09/26