وب سایت مازیار مهدی پور جلیلیان - خانهنام و نام خانوادگی :  مازیار مهدی پور جلیلیان
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مهندسی مکانیک
رشته :  مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :