نام و نام خانوادگی :  معصومه عباسی
پست الکترونیک دانشگاهی :  m.abbasi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  mabasi.m@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  ریاضی
رشته :  ریاضی کاربردی
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران