وب سایت لیا شوشتری کرمانشاهی - خانهنام و نام خانوادگی :  لیا شوشتری کرمانشاهی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  ژنتیک و به نژادی گیاهی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران