نام و نام خانوادگی :  سهیل کبرایی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  kobraee@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (833)-7243181_

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران