وب سایت خالد آذری - خانه


استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی


نام و نام خانوادگی :  خالد آذری
پست الکترونیک دانشگاهی :  khaledazari@aut.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  khaledazari@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی مکانیک
رشته :  مهندسی مکانیک
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران