وب سایت کتیور زیرکساز - خانه


عضوهیات علمی دانشگاه و دانشجوی دکتری


نام و نام خانوادگی :  کتیور زیرکساز
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  kativarziraksaz@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  ادبیات فارسی
رشته :  ادبیات فارسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران