وب سایت کریم افشاری نیا - خانهنام و نام خانوادگی :  کریم افشاری نیا
پست الکترونیک دانشگاهی :  k.afsharineya@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  kafsharinia@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  روانشناسی مشاوره
رشته :  روانشناسی مشاوره
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران