وب سایت سید میر بخش کامرانی موسوی - خانهنام و نام خانوادگی :  سید میر بخش کامرانی موسوی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  حسابداری
رشته :  حسابداري
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ايران