نام و نام خانوادگی :  امیدعلی کهریزی
پست الکترونیک دانشگاهی :  kahrizi@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  omidkahrizi@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  مدیریت بازرگانی
رشته :  کسب و کار
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران