نام و نام خانوادگی :  مرتضی کهراریان
پست الکترونیک دانشگاهی :  mkahrarian@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (083)-37265128

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  حشره شناسی کشاورزی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران