نام و نام خانوادگی :  جمشید باقرزاده
پست الکترونیک دانشگاهی :  jmm.bagherzadeh@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  jbagherzadeh10@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37254781

گروه آموزشی :  ادبیات عرب
رشته :  ادبیات عرب
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران