وب سایت بابک جمشیدی نوید - خانه


عضو هیات علمی گروه حسابداری با مرتبه علمی استادیار


نام و نام خانوادگی :  بابک جمشیدی نوید
پست الکترونیک دانشگاهی :  jamshidinavid@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  jamshidinavid@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  حسابداری
رشته :  حسابداری
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران