نام و نام خانوادگی :  جهاندار اکبری
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  حقوق
رشته :  جزا و جرم شناسی
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران