وب سایت محمدعلی ایزدبخش - خانهنام و نام خانوادگی :  محمدعلی ایزدبخش
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی آب
رشته :  مهندسی آب
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران