بسم الله الرحمن الرحیم 

   رزومه علمی                                                                        فرید آزادبخت : استاد یار حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

متولد  1 مهر ماه 1350                                                                                                      سوابق تحصیلی

الف ) اخذ دیپلم رشته فرهنگ و ادب در خرداد 1369

ب ) کارشناسی فلسفه غرب 1373-1369 دانشگاه تهران

پ)  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 1380-1377 - دانشگاه تهران  

ت ) دکترای حقوق بین الملل ورودی نیمسال دوم  1388-1381 دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد علوم و تحقیقات تهران 1388-1381

سمت های اجرایی

مشاور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به مدت دو سال1384-1382)

مدیر و موسس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور به مدت یک نیمسال تحصیلی (1383) .

نخستین مدیر گروه حقوق بین الملل واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه 

کارشناس ارشد قراردادهای بین المللی شرکت ملی نفت ایران 

سوابق و امتیازات آموزشی  و استخدامی    

نفر اول کنکور سراسری دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در سال 1377

فارغ التحصیل ممتاز رشته حقوق بین الملل دانشگاه تهران و حائز رتبه سوم از حیث معدل در میان فارغ التحصیلان سال 1380

نفر دوم دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در کنکور سال تحصیلی و مصاحبه 1380-1381

جذب و استخدام در وزارت نفت با استفاده از امتیاز فارغ  التحصیل ممتاز دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تهران .

عضو کمیته علمی همایش ملی : نظارت قضایی و حقوق شهروندی . واحد کرمانشاه 1392

عضو کمیته علمی همایش ملی : نقش  بازیگران غیر دولتی در امنیت منطقه ای . واحد کرمانشاه و انجمن مطالعات  سازمان ملل متحد  1393 .

 ارزیاب علمی  فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

داور علمی فصلنامه مطالعات بین المللی به دو زبان فارسی و انگلیسی

داور و عضو ناظر طرح های پژوهشی واحد کرمانشاه .

عضو پیوسته انجمن ایرانی روابط بین الملل از سال 1388 تاکنون

عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد – شعبه غرب کشور دفتر منطقه ای دانشگاه بوعلی سینا همدان

  سوابق پژوهشی

مقالات با درجه علمی پژوهشی

1- پارادایم میان رشته ای حقوق بین الملل ؛ یک بررسی سیستمی با روابط بین الملل ؛ فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ؛ شماره 9 سال 1389

2-نسبت سنجی مبانی معرفتی حقوق و روابط بین الملل ؛ در تدارک یک گفتمان میان رشته ای (به عنوان نویسنده مسئول ) پذیرش قطعی . گواهی پذیرش پیوست می باشد .

3- تحلیل عناصر گفتمان اخلاقی مولانا در مثنوی (نویسنده مسئول ) و مولف همکار : مجید آزادبخت ، فصلنامه پژوهش های اخلاقی دانشگاه قم . شماره 15  بهار 1393 .(صفحه سایت مجله پژوهش های اخلاقی پیوست می باشد.)

4- نسبت سنجی برابری فرصت و سه گانه ثروت ، قدرت و معرفت . فصلنامه پژوهش های حقوق عمومی . دانشگاه علامه طباطبایی .

مقالات علمی ترویجی

1-نگرش سیستمی به حقوق بین الملل ، فصلنامه مطلعات بین المللی ، شماره 11 . زمستان 1385

2-تبیین جایگاه حق پیشرفت در نظام امنیت جمعی نوین با تاکید بر اصلاحات ساختاری ملل متحد . سال چهارم . تابستان 1386 . شماره 14

3- بررسی اجمالی رای دیوان بین المللی حقوق دریاها ؛ موسوم به قضیه کشتی سایگا ؛ سن ونسان و گرنادین به طرفیت گینه ؛سال پنجم . پاییز 1387 شماره 18

4-تحلیل معرفتی حقوق بین الملل در گستره علوم . فصلنامه مطالعات بین المللی ، شماره 28

5-  حمایت از اموال فرهنگی در حین مخاصمه و اشغا ل با تاکید بر کنوانسیون 1954 لاهه . فرید آزادبخت (نویسنده مسئول) و سارا بلخی . فصلنامه مطالعات بین المللی شماره35 ..

6- تنوع بیان فرهنگی . فرید آزادبخت (نویسنده مسئول ) و سارا بلخی . فصلنامه مطالعات بین المللی .شماره 33.

  1.  7- رویه حاکم حاکم بر استرداد مجرمین ، مطالعه موردی : پرونده جولیان آسانژ. فرید آزادبخت و مهدی توانایی منش . مجله حقوقی شهردانش . شماره 29 – سال 1394 
  2.   8- گفتگوی ادیان در اندیشه سنت گرایان . مجله علمی – ترویجی حبل المتین . رضا خزائی – فرید آزادبخت . 

9- مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل . سجاد حسن پور ، حمیدرضا حسن پور و فرید آزادبخت . مجله حقوق ملل شماره 20

تالیف تک فصل از یک کتاب

1- جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن 21 . مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی . به اهتمام دکتر سید قاسم زمانی .انتشارات موسسه حقوقی شهر دانش با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی . عنوان فصل :  تحلیل سیستمی ، اوصاف و مبانی نظری قاعده حقوقی بین المللی (نویسنده فرید آزادبخت ) از صفحه 105-130 . سال 1391

2-  اخلاق و روابط بین الملل ، تالیف و گردآوری دکتر مهدی ذاکریان . تحلیل معرفت شناختی اخلاق و حقوق بین الملل . (نویسنده فرید آزادبخت ) انتشارات دانشگاه امام صادق ع . سال 1390-1391

3-  مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی ؛ گردآوری و تدوین ؛ دکتر مهدی ذاکریان . هنجارسازی قواعد حقوق بشر (نوشته فرید آزادبخت ) سال 1383 . انتشارات میزان . صفحات 101-134

4- تعاملات میان رشته ای در روابط بین الملل . گردآوری و تایف ؛ دکتر مهدی ذاکریان . انتشارات وزارت امورخارجه . تحلیل سیستمی حقوق بین الملل (نهاد ؛ هنجار ؛ سازوکار و آیین . اسلوب و فنون حقوقی بین المللی ) نوشته فرید آزادبخت . سال نشر 1394

Co-Author One Chapter English Book :

M,Zakerian ,F,Azadbakht& Et .Al. Bio-Ethics and Criminal International Law From the View Point of Islamic Jurisprudence .Netherland .2019.

 

 تالیف دوفصل از یک کتاب

1-دیوان های بین المللی کیفری ، به اهتمام دکتر مهدی ذاکریان .  الف ) در میانه دادگری و دولت سازی ؛ دیوان بین المللی تیمور شرقی ( نوشته فرید آزادبخت (نویسنده مسئول) و سارا بلخی  .

ب ) دیوان بین المللی سیرالئون ؛ دستاوردها و چالش ها (فرید آزادبخت : نویسنده مسئول ) و سارا بلخی .

تالیف  کتاب مشترک

حقوق طرح های صنعتی : مطالعه موردی : حقوق ایران و حقوق بین الملل . ثنا اعتصامی . فرید آزادبخت ، در دست چاپ . انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

روش شناسی حقوق بین الملل : سازه های علت کاو ، دلیل کاو و معناکاو . مرتضی ولی پوری و فرید آزادبخت . در شرف چاپ.

پرداخت غرامت در دعاوی مطروحه دیوان داوری ایران ایالات متحده و ایکسید . مجید نوین و فرید آزادبخت . حکایت قلم نوین 1395

حق بر هوای پاک و الزام دولت در فراهم نمودن آن در پرتو حقوق شهروندی . زیبا کریمی و فرید آزادبخت . حکایت قلم نوین 1395

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در حقوق ایران ، اسلام و حقوق بین الملل . فریده بیگ زاده و فرید آزادبخت حکایت قلم نوین . 1395

حقوق بیماران و مجروحان در حقوق بین الملل بشروستانه . فرزاد زکیان خرم آبادی . ناظر علمی : فرید آزادبخت . نشر سخنوران . 1395

 

تالیف ناشی از طرح پژوهشی    

اصل برابری و عدم تبعیض در فقه اسلامی و حقوق بین الملل بشر . در شرف چاپ . انتشارات شهر دانش  . تهران . مجری طرح : فرید آزادبخت . همکاران طرح : دکتر جعفری و دکتر حسینی .

مقالات ارائه شده در همایش ها

الف ) همایش ملی اخلاق و روابط بین الملل به همت انجمن ایرانی روابط بین الملل و دانشگاه امام صادق ع . ارائه مقاله و سخنرانی در باب  اخلاق و حقوق بین الملل  ؛ در آیینه گفتمان ها . دانشگاه تهران . دانشکده حقوق و علوم سیاسی تالار شیخ مرتضی انصاری 19-18 آبان 1388.

ب - بررسی تطبیقی رویکردهای حقوق بشری و اسلامی به کاهش فقر کودکان . صادق حیدرپور و فرید آزادبخت . نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران 1394

پ- مبانی حقوقی و محدودیت های صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به اتباع دولت های غیر عضو . کریم علیزاده و فرید آزادبخت . نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران 1394

ت- تحلیل پناهندگی دیپلماتیک به سفارت خانه ها در رویه قضایی بین المللی ، مسعود حسنوند و فرید آزادبخت ، کنفرانس بین الملل پژوهش های دینی ، علوم اسلامی ، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام . کرج 31 شهریور 1397 

ث –نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم افراطی در منطقه خاورمیانه ، نوشین حیدری و فرید آزادبخت . دومین همایش بین المللی حقوق ، علوم سیاسی و فقه اسلامی

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی حق بر سلامت در اسناد بین المللی حقوق بشر ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 1397   

فهرست کتاب های تدوین نهایی و در دست چاپ

1- مجموعه فلسفه علم حقوق بین الملل ؛ شامل شش مجلد الف) معرفت شناسی حقوق بین الملل ب ) هستی شناسی حقوق بین المللل پ) منطق تعامل و الگوهای کنش در نظام حقوق بین المللی ت )نسبت حقوق بین الملل و علوم هم سنخ و ث ) نظریه عمومی سیستم ها و ظرفیت های سیستمی و میان رشته ای حقوق بین الملل .ج) روش شناسی حقوق بین الملل انتشارات خرسندی 1398 (مجوز چاپ اخذ شده است)

2- آثار مالی و شخصی طلاق از منظر حقوق ایران ؛ انگلیس و آمریکا با تاکید بر اسلوب های حل تعارض قوانین

3- کارکرد اسناد تجاری خاص در نظم حقوقی ایران و کنوانسیون های ژنو 1930-1931

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی با عنوان تحلیل مبانی و مبادی اصل برابری و عدم تبعیض از منظر حقوق بین الملل بشر و فقه اسلامی ؛

فهرست کتاب های ترجمه شده و در شرف چاپ

1-  حقوق بین الملل و محیط زیست

Environment and international Law

Joseph F. C. DiMento

University of Texas Press

Austin

 

2- حقوق کاردر پرتو رویه قضایی دادگاه های ملی و دیوان اروپایی حقوق بشر

 

Labour Law And

THE COURTS:  

National Judges and the

European Court of Justice

Edited by

SILVANA SCIARRA

OXFORD · PORTLAND, OREGON

2001

 

3- مالیات بین المللی به مثابه حقوق بین الملل  

INTERNATIONAL TAX AS

INTERNATIONAL LAW

 

 

راهنمایی ، مشاوره و داوری پایان نامه ها رساله ها

مقطع ارشد

راهنمایی ، مشاوره و داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و حقوق عمومی و خصوصی ( بیش از دویست و شصت فقره ) در واحد کرمانشاه

راهنمایی ، مشاوره و داوری بیش از صد و بیست فقره در واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

مقطع دکتری

مشاوره ، راهنمایی و داوری 15 فقره رساله مقطع دکتری در دست اقدام

 

سوابق تدریس و فعالیت های آموزشی

دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی حقوق قضایی ، الهیات ، و علوم سیاسی

حقوق بین الملل عمومی 1 و 2 ، حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 ، حقوق سازمان های بین المللی ، متون حقوقی 1 و 2 ، حقوق اساسی ، حقوق تطبیقی ، حقوق تجارت 3 ، مقدمه علم حقوق ، حقوق بشر . متون تخصصی گروه الهیات . حقوق بین الملل عمومی و خصوصی گروه علوم سیاسی . کار تحقیقی 1 و 2 (1393-1381) .

آموزش دروس تخصصی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم شناسی از سال 1388 تاکنون  

حقوق معاهدات ، تاریخ تحولات حقوق بین الملل ،حقوق دریاها ، حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی ، حقوق مسئولیت بین المللی ، حقوق بشر ، حقوق مخاصمات مسلحانه  ، تعارض قوانین (بین الملل خصوصی)، فلسفه حقوق ( گرایش حقوق جزا )، حقوق بین الملل کار ، حقوق محیط زیست ( گرایش حقوق عمومی ) ،آزادی های عمومی (گرایش حقوق عمومی) حقوق بین الملل محیط زیست ( گرایش حقوق بین الملل )، حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق مالی و مالیه ،  متون حقوقی (گرایش حقوق بین الملل) ، متون حقوقی (گرایش حقوق خصوصی )، حقوق بین الملل اسلام ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ،حقوق تجارت بین الملل و حقوق سازمان های بین المللی . ضمنا از مهر 1393 صرفا در مقاطع ارشد و دکتری حقوق بین الملل در واحد کرمانشاه عهده دار تدریس و آموزش و پژوهش هستم .

 آموزش دروس تخصصی در مقطع دکتری حقوق بین الملل

الف - درس نقد و بررسی مکاتب فلسفی در حقوق بین الملل عمومی از ابتدای مهر 1393 ؛

ب -  حقوق بشردوستانه بین المللی  - مخاصمات مسلحانه - از بهمن 1393  تاکنون    

پ-حقوق سازمان های بین الدولی از بهمن 94

ت - متون پیشرفته حقوقی به زبان انگلیسی   

ث- تحلیل محتوای آراء و احکام قضایی بین المللی

ج – تحقیق در متون و اسناد بین المللی 

چ- حقوق بین الملل خصوصی پیشرفته گرایش حقوق خصوصی مقطع دکتری