نام و نام خانوادگی :  فرید آزادبخت
پست الکترونیک دانشگاهی :  f.azadbakht@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  faridazadbakht2014@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  حقوق
رشته :  حقوق
دانشکده :  دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران