وب سایت حمید شرافت وزیری - خانهنام و نام خانوادگی :  حمید شرافت وزیری
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  h.sherafatvaziri@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  مهندسی برق - الکترونیک
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران