وب سایت سعیده السادات حسینی - خانهنام و نام خانوادگی :  سعیده السادات حسینی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  روانشناسی مشاوره
رشته :  روانشناسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران