نام و نام خانوادگی :  حسن صفی خانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  safikhani2005@yahoo.com
پست الکترونیک شخصی :  safikhani2005@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  تربیت بدنی
رشته :  تربیت بدنی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  مالزی