وب سایت حسن سوری - خانه


استادیار گروه زبان و ادبیات عرب


نام و نام خانوادگی :  حسن سوری
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  soorihasan@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  ادبیات عرب
رشته :  زبان و ادبیات عرب
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران