نام و نام خانوادگی :  حسن امیری
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (372)-43181___

گروه آموزشی :  روانشناسی مشاوره
رشته :  روان شناسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  جمهوری اسلامی ایران