وب سایت حمید رضا عبدالمحمدی - خانه


متولد 1346 گیلان غرب دکترای زبان و ادبیات عرب


نام و نام خانوادگی :  حمید رضا عبدالمحمدی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  hamidreza.abdolmohammadi@yahoo.coom
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  ادبیات عرب
رشته :  زبان و ادبیات عرب
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران