وب سایت فتح الله حقانی - خانه


عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد


نام و نام خانوادگی :  فتح الله حقانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  f.haghani@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  haghani1968@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  اقتصاد
رشته :  علوم اقتصادی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  دانشجوی دکتری
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران