وب سایت فرهاد گل محمدی - کنفرانس ها


 
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : 7th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran
محل کنفرانس : , Iranian Chemical Society Chemistry Department of Urmia University
عنوان ارائه : Study of temperature effect on mixed micellization and interfacial properties of TritonX-100 and Hexadecyl tri methyl ammonium bromide...
تاریخ : 2007/08/28
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : 7th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran,
محل کنفرانس : Iranian Chemical Society Chemistry Department of Urmia University
عنوان ارائه : - Quantum chemical study on electrostatic interaction between lysine with a homologue set of n-alkyl sulfates.
تاریخ : 2007/08/28
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : 7th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran,
محل کنفرانس : Iranian Chemical Society Chemistry Department of Urmia University
عنوان ارائه : Investigation of temperature effect on physicochemical properties of ionic and nonionic mixed micell using surface tension and conductivity
تاریخ : 2007/08/28
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : The First Iranian Conference of Thermodynamic,
محل کنفرانس : Isfahan University of Technology, Department of Chemical Engineering, Isfahan-Iran.
عنوان ارائه : Thermodynamic and interfacial properties of cationic-nonionic mixed systems
تاریخ : 2008/08/23
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : Surfactant & Detergent Technology Conference,
محل کنفرانس : Department of Chemical & Petroleum Engineering, Tehran-Iran
عنوان ارائه : - The Surface physico-chemical properties of Surfactants in ethylene glycol-water mixtures
تاریخ : 2008/07/23
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : Surfactant & Detergent Technology Conference,
محل کنفرانس : Sharif University of Technology, Department of Chemical & Petroleum Engineering, Tehran-Iran
عنوان ارائه : Mixed Micellization of cetyltrimethylammonium bromide and TritonX100 in water-ethylene glycol mixtures
تاریخ : 2008/07/23
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 5th Electrochemistry Seminar of Iran.
محل کنفرانس : Tarbiat Modarres University,Tehran-Iran,
عنوان ارائه : Ethylene Glycol effect on interfacial properties of binary mixtures of cationic and anionic surfactants
تاریخ : 2009/05/07
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 6th Annual Seminar of Electrochemistry of Iran
محل کنفرانس : Kish International Convention Center-Iran
عنوان ارائه : Electrochemical and Physicochemical characterizations of binary platinum-macrocycle cocatalyst for oxygen reduction
تاریخ : 2010/10/09
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 4th Iranian Fuel Cell Seminar,
محل کنفرانس : Shahid Rejaie University, Tehran-Iran
عنوان ارائه : PdCo oxygen reduction electrocatalyst for polymer electrolyte membrane and direct methanol fuel cells
تاریخ : 2010/11/24
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : نخستین کنفرانس ملی انرژی،فناوری¬های خودرو، توسعه پایدار با رویکرد توسعه فناوری¬ خودروی هیبریدی و الکتریکی
محل کنفرانس : تهران، پژوهشگاه نیرو
عنوان ارائه : تهیه نانوکاتالیست های غیر پلاتینی و بررسی خواص الکتروکاتالیتیکی آنها به عنوان جایگزین پلاتین در قسمت کاتد پیل های سوختی
تاریخ : 1390/08/20
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 3rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials Center of Excellence For High Performance Materials School of Metallurgy and Materials Engineering University College of Engineering,
محل کنفرانس : University of Tehran , Iran
عنوان ارائه : Investigation Of Carbon-Supported Pd And PdCo Nanoparticles As Electrocatalysts For The Oxygen Reduction Reaction
تاریخ : 2011/11/02
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 7th annual seminar of electrochemistry of Iran K.N.
محل کنفرانس : Toosi University of Technology Faculty of Science
عنوان ارائه : Prepraration, structural characterization and activity of carbon supported non-platinum nanoparticles for oxygen electroreduction in direct methanol fuel cells
تاریخ : 2011/11/18
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 7th annual seminar of electrochemistry of Iran ط
محل کنفرانس : K.N. Toosi University of Technology Faculty of Science
عنوان ارائه : - Development of Pd and PdxCo electrocatalysts supported on multi-walled carbon nanotubes for oxygen reduction reaction
تاریخ : 2011/11/18
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 5th Iranian Fuel Cell Seminar,
محل کنفرانس : Tarbiat Modares University, Tehran-Iran
عنوان ارائه : Multi-Wall Carbon Nanotubes Supported Palladume-Cobalt Nanoparticles with Uniform Alloy Structure as Methanol-tolerant
تاریخ : 2011/12/22
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 5th Iranian Fuel Cell Seminar,
محل کنفرانس : Tarbiat Modares University, Tehran-Iran,
عنوان ارائه : Activated Carbon Nanotubes as a Secondary Support of a Pd3Co Nanocatalyst in a Gas Diffusion Electrode for Oxygen Electroreduction Reaction
تاریخ : 2012/01/22
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی ،
محل کنفرانس : تهران، دانشگاه تربیت مدرس
عنوان ارائه : مطالعه اثر هم افزایی یک سیستم دوتایی از پایه های کربنی (مالتی وال کربن نانو تیوب و کربن ولکان) در ساختار لایه گازی نفوذی در پیل های سوختی متانولی
تاریخ : 1391/03/02
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 15th Physical Chemistry Seminar of Iran,
محل کنفرانس : Tehran University,Tehran-Iran,
عنوان ارائه : Non-Pt nanoparticles as cathode for passive direct methanol fuel cells
تاریخ : 2012/02/22
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 3th Surfactant & Detergent Technology Conference
محل کنفرانس : , Chemical & Petroleum Engineering Department Sharif University of Technology
عنوان ارائه : Cosolvent effects on the spontaneous formation of aggregates in catanionic mixtures in the rich anionic region
تاریخ : 2012/10/10
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 8th annual seminar of electrochemistry of Iran ط
محل کنفرانس : Mazendaran University of Technology Faculty of Science
عنوان ارائه : Experimental study of the Volcano behavior of the oxygen reduction activity of PdxCo (x=1, 2, 3, 4 and 10) alloy electrocatalysts
تاریخ : 2013/01/08
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 6th Iranian Fuel Cell Seminar,
محل کنفرانس : Shahid Rejaie University, Tehran-Iran, .
عنوان ارائه : Electrochemical characterization of binary carbon supported Pd3Co nanocatalyst for oxygen electroreduction reaction in direct methanol fuel cells.
تاریخ : 2013/01/08
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : Center of Excellence For High Performance Materials School of Metallurgy and Materials Engineering University College of Engineering,
محل کنفرانس : University of Tehran , Iran
عنوان ارائه : Palladium Membrane fabrication on silica nanoporous film/α-alumina support
تاریخ : 2013/11/02
نوع کنفرانس : کنفرانس
نام کنفرانس : 9th Annual Seminar of Electrochemistry ,ط
محل کنفرانس : 9th Annual Seminar of Electrochemistry , University of Tarbiat Modarres,Tehran
عنوان ارائه : - Synthesis and Characterization of Pd and PdCo alloy nanocatalysts as an Alchol tolerant for Oxygen Reduction Reaction
تاریخ : 2013/11/02
نوع کنفرانس : همایش
نام کنفرانس : 7th Iranian Fuel cell Seminar
محل کنفرانس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
عنوان ارائه : Development of an advanced MEA to use in a passive direct methanol fuel cell system
تاریخ : 1392/12/08