نام و نام خانوادگی :  فرهاد گل محمدی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  golmohammadifarhad@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37242719

گروه آموزشی :  شیمی علوم پایه
رشته :  شیمی- شیمی فیزیک
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران