وب سایت گلاره امیری - خانه


دکترای تاریخ اسلام. هیات علمی گروه معارف






نام و نام خانوادگی :  گلاره امیری
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  عمومی
رشته :  تاریخ اسلام
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران