نام و نام خانوادگی :  عباس قماشی
پست الکترونیک دانشگاهی :  a_ghomashi_l@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  a_gh_l@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  ریاضی
رشته :  ریاضی کاربردی
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران