نام و نام خانوادگی :  کیوان  قدرتی
پست الکترونیک دانشگاهی :  kghodrati@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  شیمی علوم پایه
رشته :  شیمی آلی
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  جمهوری اسلامی ایران