نام و نام خانوادگی :  قباد سلیمی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  salimi8m@yahoo.com0
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  کشاورزی
رشته :  خاکشناسی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  مربی
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران