وب سایت نوذر قنبری - خانه


استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری


نام و نام خانوادگی :  نوذر قنبری
پست الکترونیک دانشگاهی :  n.ghanbari@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  nowzarghanbari@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  جغرافیا
رشته :  جغرافیا
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران