وب سایت فرود پروانه - تالیفات


استادیار گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد

 
عنوان : ریاضیات گسسته
نویسنگان : دکتر فرود پروانه
زمینه تخصصی : ریاضی
ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
سال انتشار : زیر چاپ93
نوع کتاب : تالیف
مشخصات کتاب : آموزشی