وب سایت فرود پروانه - خانه


استادیار گروه ریاضی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد


نام و نام خانوادگی :  فرود پروانه
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  foroudparvane@gmail.com
شماره تماس محل کار :  (083)-37265123

گروه آموزشی :  ریاضی
رشته :  ریاضی محض
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران