وب سایت فرشاد پرهام نیا - خانهنام و نام خانوادگی :  فرشاد پرهام نیا
پست الکترونیک دانشگاهی :  fparhamnia@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  fparhamnia@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته :  علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران