وب سایت فروغ محمدی ده چشمه - خانه


فروغ محمدی استادیار دانشگاه آزاد کرمانشاه


نام و نام خانوادگی :  فروغ محمدی ده چشمه
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  forogh_mo58@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  پیراپزشکی
رشته :  کلینیکال پاتو لوژی
دانشکده :  دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران