وب سایت سید حامد فیض جوادیان - خانه


استادیار گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی


نام و نام خانوادگی :  سید حامد فیض جوادیان
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  feizjavadian@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  آمار
رشته :  آمار
دانشکده :  دانشکده علوم پایه

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران