نام و نام خانوادگی :  فاطمه یاری
پست الکترونیک دانشگاهی :  f.yari@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  ادبیات عرب
رشته :  علوم قران وحدیث
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دانشجوی دکتری
مرتبه علمی :  دانشجوی دکتری
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران