وب سایت فاطمه کوچکی نژاد ارم ساداتی - خانهنام و نام خانوادگی :  فاطمه کوچکی نژاد ارم ساداتی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  جغرافیا
رشته :  [جغرافیاوبرنامه ریزی
دانشکده :  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :