نام و نام خانوادگی :  فرزین شماع
پست الکترونیک دانشگاهی :  f.shama@aut.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  f.shama@aut.ac.ir
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  مهندسی برق
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :